STOWARZYSZENIE NA RZECZ SZPITALA PUCKIEGO
„NASZE ZDROWIE”

REGULAMIN STOWARZYSZENIA ZWYKŁEGO

1. Stowarzyszenie zwykłe nosi nazwę: „Stowarzyszenie na rzecz szpitala Nasze zdrowie”.  W dalszych postanowieniach regulaminu zwane jest Stowarzyszeniem.

2. Terenem działania Stowarzyszenia jest Powiat Pucki.

3. Siedzibą Stowarzyszenia jest miejscowość Puck.

4. Stowarzyszenie jest zawiązane na czas nieokreślony. Działa na podstawie niniejszego regulaminu oraz przepisów Ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach (Dz. U.  z 2019r, poz. 713 ze zm.)

5. Działalność Stowarzyszenia oparta jest na pracy społecznej jej członków.

6. Celem Stowarzyszenia jest wspieranie działalności leczniczej i diagnostycznej Szpitala oraz edukacji zdrowotnej pacjentów i personelu. Działania stowarzyszenia to przede wszystkim pomoc dla jednostek organizacyjnych szpitala, między innymi: oddziałom szpitalnym, poradniom przyszpitalnym oraz pracowniom diagnostycznym. Finansując wyposażenie, sprzęt medyczny, leki i materiały medyczne oraz modernizując pomieszczenia dla tych jednostek, pomagamy w ten sposób wszystkim pacjentom leczonym w naszym szpitalu.

7. Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez:

1) działalność wspomagającą rozwój Szpitala Puckiego sp. z o.o.;
2) edukację zdrowotną pacjentów;
3) edukację personelu szpitala;
4) wyposażenie szpitala w środki medyczne, specjalistyczny sprzęt medyczny    i techniczny;
5) modernizację pomieszczeń szpitalnych;
6) ekologię, ochronę zdrowia, promowanie zdrowego odżywiania;
7) organizację i udział w imprezach promujących zdrowie oraz zawody medyczne;
8) działalność w sferze zdrowia publicznego.

8. Członkiem stowarzyszenia może być osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych i niepozbawiona praw publicznych, będąca obywatelem polskim lub cudzoziemcem.

9. Przyjęcia nowych członków dokonuje Zebranie Członków uchwałą podjętą w ciągu 7 dni od daty złożenia deklaracji zawierającej rekomendację dwóch członków.

10. Członek ma prawo:

1) czynnego i biernego udziału w wyborach władz Stowarzyszenia,
2) uczestnictwa w działalności programowo-organizacyjnej i pomocy doradczej oraz korzystania z rezultatów działania Stowarzyszenia, a w szczególności z ochrony swoich praw zawodowych, korzystania z osiągnięć w zakresie postępu technicznego, organizacyjnego i ekonomicznego, korzystania z działalności informacyjnej, szkoleniowej, oraz wymiany doświadczeń zawodowych, a także korzystania z różnych form współpracy i pomocy koleżeńskiej członków Stowarzyszenia,
3) zgłaszania opinii i wniosków pod adresem władz Stowarzyszenia,
4) zaskarżania do Zebranie Członków o wykluczeniu lub uchwały Zarządu Stowarzyszenia o skreśleniu z listy członków.

11. Członek obowiązany jest do:

1) przestrzegania Statutu, regulaminów i uchwał władz Stowarzyszenia,
2) aktywnego udziału w realizacji statutowych celów Stowarzyszenia,
3) przestrzegania norm współżycia społecznego,
4) regularnego opłacania składek członkowskich w pełnej, uchwalonej kwocie.

12. Członkostwo w Stowarzyszeniu ustaje na skutek:

1) dobrowolnego wystąpienia członka zgłoszonego na piśmie Zarządowi,
2) skreślenia z listy członków przez Zarząd z powodu niepłacenia składek członkowskich co najmniej przez 6 miesięcy, po pisemnym upomnieniu,
3) skazania prawomocnym wyrokiem sądu powszechnego za przestępstwo umyślne,
4) wykluczenia ze Stowarzyszenia prawomocnym orzeczeniem Zebrania Członków,
5) śmierci członka.

13. Osoba wykluczona lub skreślona ma prawo wniesienia odwołania do Zebrania Członków w terminie 14 dni od daty doręczenia uchwały na piśmie. Zebranie Członków rozpatruje odwołanie w czasie najbliższych obrad, a jego decyzja jest ostateczna. W przypadku ustania członkostwa wpłacone składki członkowskie nie podlegają zwrotowi.

14. Władzami Stowarzyszenia są:1) Zebranie Członków,2) Przedstawiciel.

15. Decyzje Zebrania Członków podejmowane są w głosowaniu jawnym. Zebranie może zdecydować o przeprowadzeniu głosowania tajnego.

16. Uchwały Zebrania Członków Stowarzyszenia podejmowane są zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy osób uprawnionych do głosowania chyba, że regulamin stanowi inaczej. W sprawach określonych w par. 19 pkt. 6-10 wymagana jest obecność wszystkich członków stowarzyszenia.

17. Zebranie Członków jest najwyższą władzą Stowarzyszenia, które podejmuje decyzje we wszystkich sprawach należących do zakresu działania Stowarzyszenia, o ile regulamin nie stanowi inaczej.

1) Zebranie Członków Stowarzyszenia jest prawomocne w pierwszym terminie,  gdy uczestniczy w nim co najmniej połowa wszystkich członków;
2) Zebranie Członków Stowarzyszenia jest prawomocne w drugim terminie  bez względu na liczbę obecnych o ile termin ten był podany w zawiadomieniu.

18. Do kompetencji Walnego Zebrania należy m.in.:

1) ustalanie kierunków działania i rozwoju,
2) wybór i odwołanie Przedstawiciela,
3) przyjmowanie i odwoływanie członków,
4) uchwalanie zmian regulaminu,
5) podejmowanie decyzji o rozwiązaniu stowarzyszenia,
6) podejmowanie decyzji o nabyciu oraz zbyciu nieruchomości lub prawa użytkowania wieczystego,
7) podejmowanie decyzji o ustanowieniu ograniczonego prawa rzeczowego,
8) podejmowanie decyzji o zawarciu umowy kredytu albo pożyczki,
9) podejmowanie decyzji o przejęciu długu, uznaniu długu, zwolnieniu z długu, przystąpieniu do długu, zawarciu umowy poręczenia lub zawarciu innej podobnej umowy,
10) podejmowanie decyzji o zaciąganiu innych zobowiązań przekraczających wartość 10 000 zł,

19. Zebranie Członków zwołuje przedstawiciel lub 1/3 członków Stowarzyszenia. Zebraniem Członków kieruje Przewodniczący Zebrania.

20. Stowarzyszenie jest reprezentowane przez Przedstawiciela wybieranego przez Zebranie Członków na 3 letnią kadencję. Przedstawiciel może zostać odwołany przez Zebranie Członków.

21. Do zakresu działania Przedstawiciela należy:

1) reprezentowanie stowarzyszenia na zewnątrz,
2) zarządzanie majątkiem stowarzyszenia,
3) zwoływanie zebrania członków.

22. Podjęcie przez przedstawiciela decyzji przekraczającej uprawnienia zwykłego zarządu wymaga zgody wszystkich członków stowarzyszenia. Są to w szczególności:

1) nabycie oraz zbycie nieruchomości lub prawa użytkowania wieczystego,
2) ustanowienie ograniczonego prawa rzeczowego,
3) zawarcie umowy kredytu albo pożyczki,
4) przejęcie długu, uznanie długu, zwolnieniu z długu, przystąpieniu do długu, zawarciu umowy poręczenia lub zawarciu innej podobnej umowy,
5) zaciąganie innych zobowiązań przekraczających wartość 10 000 zł.

23. Środki na działalność stowarzyszeniach pochodzą z:

1) składek członkowskich,
2) dotacji,
3) darowizn,
4) zbiórek publicznych,
5) spadków, zapisów,
6) dochodów z majątku stowarzyszenia.

24. Decyzję w sprawie zmiany regulaminu oraz rozwiązania stowarzyszenia podejmuje Zebranie Członków zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej 2/3 członków uprawnionych do głosowania. Podejmując uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia Zebranie Członków określa przeznaczenie pozostałych środków finansowych Stowarzyszenia.

25. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają przepisy ustawy – Prawo o stowarzyszeniach.